Aktuality

Ako podať žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Ako podať žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Od 2. januára 2024 majú občania možnosť žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako reakciu na nový zákon, ktorý vstúpil do platnosti na začiatku roka 2024. Tento článok poskytuje prehľad o tom, ako podať žiadosť a kto je na takýto príspevok oprávnený.

V súčasnom dynamickom ekonomickom prostredí, ktoré je charakterizované neustálymi zmenami a výkyvmi, sa mnohí občania Slovenskej republiky stretávajú s výzvami spojenými so zabezpečením svojho bývania. Súčasný rast úrokových sadzieb má priamy dopad na finančnú stabilitu tých, ktorí sa spoliehajú na úvery na bývanie. V tomto kontexte je nevyhnutné poskytnúť relevantné informácie o tom, ako môžu občania efektívne využívať dostupné štátne podporné opatrenia. Jedným z takýchto opatrení je možnosť požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý bol zavedený ako reakcia na meniace sa hospodárske podmienky.

Začiatkom roka 2024 vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý umožňuje ľuďom na Slovensku požiadať o tento dôležitý príspevok. Tento legislatívny krok bol prijatý s cieľom poskytnúť úľavu tým, ktorí čelia finančným výzvam spôsobeným zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami na úvery na bývanie. Príspevok, ktorý pokrýva až 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky úveru, s maximálnou sumou 150 eur, predstavuje významnú pomoc pre mnohé slovenské domácnosti. Tento článok je zameraný na poskytnutie detailných informácií a praktických krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby bolo možné úspešne podať žiadosť o tento príspevok.

V prvom rade je dôležité pochopiť, kto je oprávneným žiadateľom. Právo na žiadosť majú fyzické osoby, ktoré sú spotrebiteľmi zmluvy o úvere na bývanie, a to buď ako dlžníci alebo spoludlžníci. Jednou z klúčových podmienok je, že zmluva o úvere musí byť uzatvorená pred 1. januárom 2024 a mesačná splátka úveru musí byť zvýšená v dôsledku rastu úrokovej sadzby. Proces podávania žiadosti, ďalšie podmienky nároku na príspevok a potrebné dokumenty sú rovnako dôležité pre pochopenie a úspešné zvládnutie tohto procesu.

Podmienky príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Príspevok je stanovený na 75 % zvýšenia mesačnej splátky úveru, s maximom 150 eur. Výška príspevku je vypočítaná bankou, s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu. Podstatná je dátum uzavretia zmluvy, ktorá musí byť staršia ako 1. január 2024.

Proces podávania žiadosti o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Žiadosť je možné podať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Osobne – na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom bydlisku (zoznam TU)
  2. Poštou – na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo vašom bydlisku (zoznam TU)
  3. Elektronicky cez stránku slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom (priamy odkaz na službu TU) Pri žiadosti budete potrebovať aj sken hypotekárnej zmluvy s elektronickým podpisom, ktorý si môžete vytvoriť cez qesportal.sk.

Tlačivá na žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie DOCX

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie PDF

Príloha k žiadosti – informácia k poskytnutiu príspevku PDF

Kritériá pre oprávnených žiadateľov o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá:

  • Má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
  • Je spotrebiteľom zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník)
  • Má uzatvorenú zmluvu o úvere pred 1. januárom 2024
  • Mesačná splátka sa zvýšila kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby v porovnaní s referenčnou splátkou

Ak je na zmluve viac oprávnených osôb, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Žiadateľ musí splniť podmienky nároku na príspevok, ktoré zahŕňajú hranicu príjmu. Posudzuje sa zdaniteľný príjem (hrubý príjem) za predchádzajúce dva roky. Priemerný príjem nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy v SR podľa štatistik za relevantný rok.

Dôležité termíny

  • Ak sa úroková sadzba zvýšila v roku 2023, žiadosť možno podať od januára 2024.
  • Ak sa úroková sadzba zvýši počas roka 2024, žiadosť možno podať až od mesiaca, kedy k zvýšeniu došlo.

Tento príspevok je významnou pomocou pre občanov, ktorých finančná situácia sa zhoršila v dôsledku zvýšených úrokových sadzieb. Dôležité je dôkladne sa oboznámiť s podmienkami a postupmi podania žiadosti, aby bol proces čo najhladší a najefektívnejší.

Kto môže požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie?

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, sú spotrebiteľmi zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník) a majú uzatvorenú zmluvu o úvere pred 1. januárom 2024, pričom ich mesačná splátka sa zvýšila kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby.

Ako a kde môžem podať žiadosť?

Žiadosť môžete podať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny osobne, poštou, alebo elektronicky cez stránku slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Aké doklady sú potrebné pri podávaní žiadosti?

žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy o úvere na bývanie.

Aká je maximálna výška príspevku?

Maximálna výška príspevku je 150 eur a pokrýva až 75 % zvýšenia mesačnej splátky úveru.

Kedy môžem podať žiadosť, ak sa úroková sadzba zvýšila v roku 2023?

V takom prípade môžete podať žiadosť už od januára 2024.

Čo ak sa úroková sadzba zvýši počas roka 2024?

Žiadosť môžete podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Môže viac osôb požiadať o príspevok na rovnakú nehnuteľnosť?

Nie. Ak je viac oprávnených osôb (napr. dlžník a spoludlžník), nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Ako sa posudzuje príjmová hranica pre poskytnutie príspevku?

Pri posudzovaní príjmovej hranice sa zohľadňuje zdaniteľný príjem (hrubý príjem) za dva roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť. Priemerný príjem nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy v SR.

Kde môžem nájsť viac informácií?

Ďalšie informácie a aktualizácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prečítajte si tiež
To Top